Om os

Personale som er til stede ved salgsvagt har sådan et navneskilt på som ses her på billedet, så du ved hvem du altid kan spørge når I kommer og besøger os.

Sønderborg og omegns Kattelaug
Damgade 92A
6400 Sønderborg
Tlf. 74 42 13 10 i åbningstiderne.


E-mail:
soenderborgkattelaug@gmail.com

Åbningstider for adoption:

Onsdag i ulige uger kl 18:00-20:00

lørdag i lige uger kl 14:00-16:00Da vi ikke har dankortterminal, tager vi kun imod

kontanter eller du kan betale via  MobilePay.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vores vagttelefon kan kontaktes vedr. henvendelser af enhver art

mandag kl. 18:00-19:00 og torsdag kl. 13:00-14:00 på mobil 30 50 40 19.


Vedtægter for Sønderborg og omegns Kattelaug


§1

Foreningens navn er "Sønderborg og omegns Kattelaug".

§2

Foreningens formål er, på et realistisk grundlag, at arbejde for, at hjemløse katte i Sønderborg og omegn får tilfredstillende vilkår.

§3

Arbejdet ønskes gennemført ved:

 • Vedligeholdelse og drift af kattehjem, hvor formidlingskatte kan opholde sig medens de udbydes til salg.
 • Kastrering/sterilisering, øretatovering og vaccination mod kattesyge af formidlingskatte hos dyrlæge inden salg.
 • Henvendelser til offentligheden sker gennem dagspressen.

§4

Enhver der tilslutter sig foreningens formål, kan blive medlem.

Ved køb af formidlingskat er et medlemskab inkluderet i formidlingsprisen, gældende til og med førstkommende generalforsamling.

§5

Foreningens arbejde skal finansieres gennem helårligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen, samt gennem frivillige bidrag, fonde og legater.

Bestyrelsen disponerer over foreningens midler med ansvar overfor generalforsamlingen.

Foreningens midler må kun benyttes til de i §3 nævnte formål.

Foreningens regnskab gennemgås af registreret revisor eller statsautoriseret revisor der vælges af generalforsamlingen.

Foreningens regnskabsår regnes fra d. 1. januar - 31. december.

§6

Der indkaldes til generalforsamling 1 gang årligt indenfor 4 måneder efter årskifte.

Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse mindst 3 uger forud i dagspressen.


Generelforsamlingens dagsorden skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Kontingent
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 6. Valg af revisor
 7. Indkomne forslag
 8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generelforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før.

Kun tilstedeværende medlemmer på generalforsamlingen kan afgive stemme.

Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal.

Et medlemskab giver 1 stemme på generalforsamlingen (ved familier og samboende 1 stemme, medmindre andre i husstanden har eget medlemskab).

For at opnå stemmeret på generalforsamlingen, skal skyldig kontingent være betalt senest 14 dage før generalforsamlingen, kvittering medbringes.

Foreningens bestyrelse på 5 - 7 medlemmer samt suppleanter, vælges af generalforsamlingen.

Antal af suppleanter bestemmes af bestyrelsen.

Bestyrelse vælges for 2 år ad gangen og suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Ved flertal i bestyrelsen, har denne hjemmel til at annullere aftalen med en suppleant inden næste generalforsamling. Enten hvis der skulle opstå samarbejdsvanskeligheder, eller denne viser sig uegnet til opgaven.

Kun medlemmer bosat i Sønderborg og omegn, d.v.s Als og Sundeved- området kan vælges som bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og revisorer.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig.

Formanden fremlægger årsberetning.

§7

Bestyrelsen vælger formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan, når den skønner det nødvendigt, indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt.

Der føres protokol over bestyrelsens handlinger.

Suppleanter har kun adgang til bestyrelsesmøderne, hvis et bestyrelsesmedlem finder det relevant.

Medlemmer har ingen adgang.

Suppleanter har ret til at modtage referat fra bestyrelsesmøder samt fremlægge punkter til sekretæren som ønskes belyst.

§8

Såfremt 1/3 af medlemmerne ønsker det, kan de, ved skriftlig henvendelse til formanden, forlange indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

§9

Ændringer af disse vedtægter kan foretages på den årlige generalforsamling såfremt 1/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.

§10

Generalforsamlingen kan opløse foreningen når 2/3 af de afgivne stemmer, på 2 af hinanden følgende generalforsamlinger, stemmer derfor.

Er foreningen lovligt opløst, tilfalder foreningens midler og ejendele, Dyreværnsforeningen Kattens Værn.

Vedtægter